Algemene voorwaarden

Steringa Financiële Planning te Leeuwarden

 1. Algemeen
  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door Steringa Financiële Planning te Leeuwarden financiële adviezen zijn verstrekt aan opdrachtgever
  en/of bemiddelingsactiviteiten zijn verricht ten behoeve van opdrachtgever, tenzij tussen
  partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Begrippen en definities

  2.1 Financieel adviseur.
  Onder financieel adviseur wordt verstaan de adviseur, zijn waarnemer en zijn
  kantoorgenoten, die (mede) met de uitvoering van de opdracht zijn belast.

  2.2 Opdrachtgever.
  Onder opdrachtgever wordt verstaan de natuurlijke of rechtspersoon die (mede) de opdracht geeft/geven tot dienstverlening, alsmede diens wederpartij(en).

  2.3 Opdracht.
  Onder opdracht wordt verstaan de overeenkomst in de zin van artikel 7:400 Burgerlijk
  Wetboek waarbij de financieel adviseur zich jegens de opdrachtgever verplicht tot het
  verrichten van bepaalde diensten. Alle opdrachten worden met uitsluiting van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek aanvaard. Treedt de financieel adviseur naar buiten als besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of naamloze vennootschap, dan is deze vennootschap enige opdrachtnemer. De financieel adviseur is bevoegd bij de uitvoering van de opdracht voor rekening van op de opdrachtgever derden in te schakelen.
 3. Toepassingsgebied
  Deze voorwaarden zijn van toepassing op dienstverlening door de financieel adviseur.
  Van de Algemene Voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts van kracht indien en voor
  zover deze door Steringa Financiële Planning te Leeuwarden uitdrukkelijk en schriftelijk aan opdrachtgever heeft bevestigd.
 4. Gegevens en informatie
  4.1 Steringa Financiële Planning is slechts gehouden tot (verdere) uitvoering van de
  overeenkomst indien opdrachtgever de door Steringa Financiële Planning verlangde
  gegevens en informatie, in vorm en op de wijze als door Steringa Financiële Planning
  gewenst, heeft verstrekt.

  4.2 Steringa Financiële Planning verricht haar werkzaamheden aan de hand van
  schriftelijk en mondeling verstrekte gegevens en informatie. Steringa Financiële Planning is niet gehouden om specifiek bij te houden of vast te leggen welke informatie zij mondeling heeft ontvangen.

  4.3 Opdrachtgever is gehouden Steringa Financiële Planning onverwijld te informeren
  omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst
  van belang kunnen zijn en staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van
  alle verstrekte gegevens.
 5. Wijziging van de opdracht
  5.1 Indien opdrachtgever de schriftelijk overeengekomen opdracht tot dienstverlening
  tussentijds wil uitbreiden of wijzigen, zal opdrachtgever Steringa Financiële Planning hiervan schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte stellen. Steringa Financiële Planning heeft dan een termijn van 14 dagen na de ontvangstdatum van het schrijven de gelegenheid om met opdrachtgever overeenstemming te bereiken over een wijziging van de opdracht of opdrachtuitvoering.

  5.2 Indien de aanpassingen leiden tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht
  aan de opdrachtgever worden bevestigd.
 6. Looptijd
  De opdracht tot dienstverlening is aangegaan voor onbepaalde tijd met ingang van de
  datum, waarop de opdracht aan Steringa Financiële Planning is verstrekt. De opdracht tot
  dienstverlening eindigt (onder meer) door opzegging of doordat de in het kader van de
  opdracht te verrichten werkzaamheden zijn voltooid. De opdrachtgever is bevoegd om de
  opdracht tot dienstverlening op ieder moment op te zeggen door middel van een
  aangetekende brief.
 7. Geheimhouding
  Steringa Financiële Planning garandeert geheimhouding van alle stukken, welke
  opdrachtgever aan Steringa Financiële Planning voor zijn opdracht beschikbaar heeft
  gesteld, behoudens voor zover deze stukken van rechtswege openbaar zijn dan wel dat
  uitdragen van (de inhoud van) de stukken, naar het oordeel van Steringa Financiële
  Planning, gevergd wordt in het belang van opdrachtgever.
 8. Honorarium
  8.1 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast
  honorarium overeenkomen.

  8.2 Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden
  vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Steringa Financiële Planning, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is
  overeengekomen.

  8.3 Het honorarium en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.
  In geval van een vast overeengekomen honorarium of uurtarief kan Steringa Financiële
  Planning dit verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat het
  oorspronkelijk overeengekomen, dan wel de verwachte hoeveelheid werk, in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Steringa Financiële Planning, dat in redelijkheid niet van Steringa Financiële Planning mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium.
 9. Betaling
  9.1 Opdrachtgever betaalt Steringa Financiële Planning voor de dienstverlening
  conform de gemaakte afspraken in de opdracht tot dienstverlening.

  9.2 Mocht Steringa Financiële Planning afsluitprovisie ontvangen voor de afgesloten
  producten, dan zal Steringa Financiële Planning het door de opdrachtgever verschuldigde
  bedrag in mindering brengen op deze provisie.

  9.3 Mocht de ontvangen provisie meer zijn dan het door de opdrachtgever totaal
  verschuldigde bedrag, dan zal Steringa Financiële Planning het meerdere als retourprovisie binnen een termijn van één maand na het ontvangen van de provisie overmaken op een door de opdrachtgever opgegeven rekening.

  9.4 Mocht de ontvangen provisie niet voldoende zijn om het door de opdrachtgever
  verschuldigde bedrag te verrekenen, dan zal Steringa Financiële Planning voor het
  resterende bedrag een factuur sturen.

  9.5 Steringa Financiële Planning stuurt opdrachtgever een behoorlijk gespecificeerde
  factuur. Indien opdrachtgever niet binnen de in de factuur gestelde termijn betaalt, stuurt
  Steringa Financiële Planning hem een betalingsherinnering waarin opdrachtgever de
  gelegenheid wordt geboden alsnog binnen 2 weken na ontvangst van de herinnering te
  betalen.

  9.6 Indien opdrachtgever ook aan deze betalingsherinnering geen gevolg geeft, is hij
  in verzuim en is Steringa Financiële Planning gerechtigd wettelijke rente in meerdering te
  brengen op het openstaande bedrag.

  9.7 Steringa Financiële Planning is na verloop van de in de vorige alinea genoemde
  termijn bevoegd zonder nadere ingebrekestelling over te gaan tot invordering van het hem
  verschuldigde bedrag. De daaraan in redelijkheid verbonden (buiten)gerechtelijke kosten zijn voor rekening van opdrachtgever.

  9.8 Bij een Opdracht tot dienstverlening door méér dan één persoon is iedere persoon
  hoofdelijk aansprakelijk voor het betalen van al het verschuldigde uit welke hoofde dan ook.
 10. Inschakelen derden
  Indien dat noodzakelijk of wenselijk is voor de juiste uitvoering van de overeenkomst kunnen door Steringa Financiële Planning derden worden ingeschakeld en worden de kosten daarvan, tenzij er sprake is van een vast honorarium, aan de opdrachtgever doorberekend conform de door die derden te verstrekken prijsopgave, met dien verstande dat inschakeling van derden altijd tevoren met opdrachtgever wordt besproken.
 11. Aansprakelijkheid
  Iedere aansprakelijkheid van Steringa Financiële Planning is beperkt tot het bedrag waarop haar beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het betreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de betreffende polis. Op verzoek worden over de dekking van deze verzekering inlichtingen verstrekt. Deze
  aansprakelijkheidsbeperking geldt ook in geval dat ten onrechte een opdracht werd
  geweigerd, waardoor schade is ontstaan, alsmede in het geval van aansprakelijkheid
  wegens het ondeugdelijk functioneren van apparatuur, software, databestanden et cetera. In het geval dat, om welke reden dan ook, geen recht op uitkering bestaat krachtens voormelde verzekering, beperkt Steringa Financiële Planning hierbij iedere aansprakelijkheid.
 12. Klachten
  12.1 Klachten over de uitvoering van de aangenomen werkzaamheden dienen door
  de opdrachtgever binnen 5 werkdagen na ontdekking, docht uiterlijk binnen 10 werkdagen na voltooiing van de opdracht, schriftelijk te worden gemeld aan de directie van Steringa
  Financiële Planning, bij gebreke waarvan de opdrachtgever te kennen geeft dat Steringa
  Financiële Planning de aangenomen werkzaamheden naar behoren heeft uitgevoerd.

  12.2 Ingeval de opdrachtgever klachten heeft jegens Steringa Financiële Planning zal
  hij deze klachten eerst aan Steringa Financiële Planning naar voren brengen. Wordt daarop naar de mening van opdrachtgever niet of niet op voldoende bevredigende wijze gereageerd, dan heeft de opdrachtgever de mogelijkheid zich te wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (www.KiFiD.nl).

  12.3 Diegene van de opdrachtgever en Steringa Financiële Planning die door de
  desbetreffende instantie in het ongelijk wordt gesteld is verplicht de schade te vergoeden,
  welke de in het gelijk gestelde partij heeft geleden, wat betreft de tijd die deze en/of zijn
  raadsman aan de gehele klachtbehandeling heeft besteed, waaronder zijn begrepen al zijn
  werkzaamheden en wel tegen het voor hem gebruikelijk geldende uurtarief dan wel – bij
  gebreke van een dergelijk tarief – tegen een redelijke vergoeding.
 13. Opzegging en beëindiging

  13.1 Ieder der partijen kan de overeenkomst éénzijdig en met inachtneming van een
  opzegtermijn van één maand beëindigen, indien deze van mening is dat de
  opdrachtuitvoering niet meer naar behoren kan plaatsvinden conform de opdracht en
  eventuele aanvullende opdrachtspecificaties. De opzegging dient gemotiveerd en schriftelijk per aangetekende post te worden bekendgemaakt.

  13.2 Steringa Financiële Planning is bevoegd om de opdracht tot dienstverlening met
  onmiddellijke ingang door middel van een aangetekende brief op te zeggen, indien onder
  meer (en derhalve niet uitsluitend):

  a. de opdrachtgever in strijd handelt met enige bepaling van de opdracht tot
  dienstverlening dan wel met andere tussen Steringa Financiële Planning en de
  opdrachtgever gesloten overeenkomsten van welke aard dan ook, en zulk een verzuim niet binnen 7 dagen na verzenddatum van de ingebrekestelling is opgeheven, onverminderd het recht van Steringa Financiële Planning op volledige schadevergoeding respectievelijk nakoming;

  b. in geval van faillissement, (voorlopige) surséance van betaling, een onderhands
  akkoord met schuldeisers of het van toepassing verklaren van de schuldsaneringregeling
  voor natuurlijke personen;

  c. indien er naar het oordeel van Steringa Financiële Planning sprake is van een
  ernstige verstoring van de relatie tussen Steringa Financiële Planning en de opdrachtgever;

  d. indien de opdrachtgever ernstig in opspraak raakt;

  e. indien de opdrachtgever zich vestigt buiten Nederland en dit onoverkoombare
  problemen oplevert voor Steringa Financiële Planning;

  f. indien blijkt dat de opdrachtgever aan Steringa Financiële Planning onjuiste gegevens
  heeft verstrekt bij het aangaan van de overeenkomst die van dien aard zijn dat, indien
  Steringa Financiële Planning met deze gegevens bekend zou zijn geweest, de overeenkomst niet of niet onder dezelfde voorwaarden zou zijn gesloten;

  g. indien sprake is van andere omstandigheden die zich naar het oordeel van Steringa
  Financiële Planning tegen voortzetting van de overeenkomst verzetten.
  Onverlet de verplichting van de opdrachtgever om de vergoeding voor de werkzaamheden
  en de onkosten te betalen, kunnen partijen aan beëindiging van de overeenkomst geen recht op schadevergoeding ontlenen, tenzij wordt opgezegd op grond van wanprestatie.
 14. Retourprovisie

  14.1 Uitsluitend de opdrachtgever kan jegens Steringa Financiële Planning aanspraak
  maken op retourprovisie.

  14.2. Onder retourprovisie wordt verstaan het bedrag dat resteert na verrekening van
  de declaratie van Steringa Financiële Planning met de door Steringa Financiële Planning
  ontvangen afsluitprovisie.

  14.3 De opdrachtgever wordt door Steringa Financiële Planning geïnformeerd over de
  hoogte en de berekeningswijze van de retourprovisie.

  14.4 In plaats van het overmaken van de retourprovisie op de door de opdrachtgever
  op te geven rekening kan in sommige gevallen door de opdrachtgever ook gekozen worden
  voor een lagere rente of een lagere verzekeringspremie.

  14.5 Van onnatuurlijk verval is sprake bij beëindiging van een verzekering of
  hypotheek door een andere oorzaak dan afloop, overlijden van de opdrachtgever of
  tenietgaan van het onderpand, alsmede elke niet reeds bij het sluiten van de verzekering
  overeengekomen verlaging van het verzekerd bedrag, de toekomstige premies en/of het
  beleggingssaldo.

  14.6 Bij onnatuurlijk verval dient de opdrachtgever aan Steringa Financiële Planning
  het bedrag terug te betalen ter grootte van het bedrag waarvoor Steringa Financiële Planning in haar rekeningcourant wordt gedebiteerd.
 15. Slotbepaling
  Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en Steringa Financiële Planning, van welke
  aard en inhoud ook, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.